Informácie o spracúvaní osobných údajov 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. 

KTO SME? 

Prevádzkovateľom, e-shopu Copy Guru, s.r.o., Nezábudková 475/6, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 141 875. 

AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME? 

Osobné údaje ktoré spracúvame minimalizujeme tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate. Zároveň musíme splniť všetky zákonné povinnosti, a tiež ochrániť naše oprávnené záujmy.  

Vaše osobné údaje spracúvame ak našim zákazníkom, navštívili ste na našu stránku, ste fanúšikom naše stránky na sociálnej sieti, alebo ste s nami komunikovali prostredníctvom kontaktného formulár, alebo online aplikácie. 

Spracúvame vaše kontaktné údaje (Meno a priezvisko, Adresu, telefonický a e–mailový kontakt), údaje o vašich objednávkach a platbách, údaje ktoré o sebe uvediete v obchodnej komunikácii.  

ÚČELY A PRÁVNA ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Účel spracúvania Právny základ Rozsah osobných údajov 
Registrácia zákazníkov e-shopu pre objednávku tovaru a služieb Nariadenie GDRP čl. 6 písmeno b) nariadenia – plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt  
Marketing prostredníctvom sociálnych sietí Nariadenie GDPR čl. 6 písmeno a) súhlas dotknutej osoby Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, názov profilu na sociálne sieti 
Web -kontaktný formulár  Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) oprávnený záujem prevádzkovateľa Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail 
Účtovná a daňová evidencia Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno c) zákonná povinnosť, napr. Zákon 431/2002 o účtovníctve Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt 
Evidencia reklamácií Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno c) zákonná povinnosť, napr. zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie. Profilovanie využívame iba v malom rozsahu v rámci on–line marketingu, pre prispôsobenie obsahu reklám a nemá na vás žiadne právne účinky.   

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcom, alebo kategóriám príjemcov. Ich aktuálny zoznam Vám poskytneme na vyžiadanie 

 • Účtovné kancelária, audítor a daňový poradcovia 
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti 
 • Marketingové agentúry a prevádzkovatelia reklamných systémov 
 • Poskytovatelia IT a telekomunikačných služieb  
 • Poskytovatelia cloudových služieb a aplikácií 

Ďalej vaše údaje môžeme v odôvodnených prípadoch poskytnúť: 

 Advokátske a právne kancelárie 

 • Znalci a súdny znalci 
 • Inkasné spoločnosti a exekútori 
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní 
 • Iné orgány verejnej správy, pokiaľ  to vyplýva z osobitného predpisu 

Ak vaše údaje prenášame k poskytovateľom cloudových služieb, alebo online aplikácií, deje sa tak iba na základe zásad ktoré sú definované v rámcovej zmluve o medzi USA a EÚ tzv. Privacy Shield. 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. 

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia. 
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby. 
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok 
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov. 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB  

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.  

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania. 
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.  
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. 
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec. 
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.    
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.  

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/  

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ 

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na Tel: +421 918 199 555, alebo e-mialom na info @ copyguru.sk  

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.   

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.    

Slovenčina